تبلیغات close

مسابقات

کارخانه کک سازی زرند کرمان
کارخانه کک سازی زرند کرمان: آشنایی با فرآیند کک سازی:
براي احياي آهن به عاملي نياز است که اکسيژن را از اکسيدهاي آهن جدا کند، اين ماده را عامل احياء مي نامند تمام واکنشهاي کوره بلند در درجه حرارتهاي زياد که نتيجه سوختن کک است انجام مي شود . براي عمل احياء و ذوب در کوره بلند از کک بدست آمده از ذغال سنگ استفاده ميشود . از گاز طبيعي و مازوت نيز به مقدار کم بجاي کک استفاده مي کنند . قابليت احياء کنندگي هيدروژن گاز طبيعي خيلي بيشتر از کربن کک است . بنابراين سعي مي شود از تزريق گاز طبيعي در کوره بلند نيز استفاده شود تا بوسيله سوختن آن گاز هيدروژن در کوره بلند توليد شود. در کوره هاي مدرن امروزي از روش تزريق پودر ذغال نيز استفاده مي شود، که اين امر مصرف کک را بشدت کاهش مي دهد .
چون ذغال سنگ داراي استحکام کم و ناخالصي بالا (تقريباً 35%) است ، نمي تواند کليه شرايط لازم را بعنوان سوخت کوره بلند داشته باشد، لذا به کک تبديل مي شود تا شرايط لازم (استحکام کافي ، درصد پايين ناخالصيها و ارزش حرارتي بالا) براي شارژ در کوره بلند را پيدا کند . بنابر اين تغييراتی که از تبديل ذغال سنگ به کک حاصل مي شود عبارتند از :
1.
افزايش درصد کربن و در نتيجه افزايش ارزش حرارتي .
2.
بالا رفتن مقاومت در مقابل عوامل مکانيکي از قبيل ضربه – فشار – سقوط و سايش .
3.
کاهش ناخالصي هاي فرار که در اثر متصاعد شدن گازها و مواد فرار ذغال سنگ حاصل مي شود.
4.
افزايش سطح مفيد براي سوختن بيشتر که با متخلخل شدن کک تامين مي شود.
کک علاوه بر تامين انرژي حرارتي لازم در کوره بلند عمل احياء اکسيدهاي آهن موجود در سنگ آهن را نيز انجام مي دهد. احياء مي تواند مستقيماً توسط کربن (جلوي فرمهاي کوره بلند) يا گاز CO و H2 انجام شود .
ارزش حرارتي کک بايد حداکثر و رطوبت آن حداقل باشد (مقدار رطوبت کک بستگي به مدت زمان توقف در برجهاي خاموش کننده و نيز مقدار جذب آب در کک دارد ) اگر مقدار رطوبت کک زياد باشد اثر منفي روي کار کوره بلند دارد، زيرا از بوجود آمدن يک وضعيت مناسب حرارتي در کوره بلند جلوگيري مي کند و راندمان کوره پايين مي آيد.
در حال حاضر در ذوب آهن اصفهان براي خاموش کردن کک از روش تر يا پاشيدن آب سرد روي کک هاي داغ استفاده مي شود و از روش خشک (خاموش کردن بوسيله گاز بي اثر يعني ازت) استفاده نمي شود با استفاده از روش خشک مي توان از مقدار رطوبت کک کم نمود و استحکام آنرا افزايش داد. و البته از انرژي گرمايي گاز دميده شده به کک نيز استفاده کرد.

با توجه به موارد ذکر شده شرايط لازم براي کک مصرفي کوره بلند عبارتند از :
1.
ارزش حرارتي آن نبايد کمتر از 4000 کيلو کالري بر کيلو گرم باشد.
2.
درصد گوگردش نبايد بيش از 1% باشد.
3.
کک بايد داراي استحکام کافي باشد.
4.
درصد خاکستر آن نبايد کمتر از 14% بيشتر باشد.
5.
مقدار رطوبت موجود در کک بايستي کمتر از 9% باشد و اندازه دانه هاي کک بايد 5 تا 80 ميليمتر باشد. معمولاً براي ذوب يک تن آهن خام 500- 450 کيلو گرم کک لازم است که قيمت اين مقدار کک 50-30% قيمت يک تن آهن خام است .
6.
مواد فرا کمتر از 1% باشد.


سه شنبه 22 / 12 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

مواد دیرگداز (آجرهای نسوز )

 

تعريف مواد دير گداز : موادي كه تحمل دماي بالا را در حين عمليات توليد را داشته باشند

 

و بتوا نيم در عمليات  توليد تجهيزات وظروف را از نوع بسازيم

 

خواص مواد دير گداز:

 

1- مقاومت در مقابل سرباره

 

2- مقاومت در مقابل شوك حرارتي

 

3- مقاومت در مقابل ضربه

 

4- مقاومت در مقابل فشار

 

5- پايداري حجمي وعدم تغييرات ابعادي

 

6- انبساط حرارتي

 

7- هدايت حرارتي

 

8-تخلخل و دانسيته

 

9-قابليت نفوذ گاز

 

10- خزش

 

11-دیرگدازی یا شماره مخروط زگر

 

تركيبات شيميائي سرباره اغلب از جمله مضرترين عواملي هستند كه باعث كوتاه شدن

 

عمر نسوزها مي شود وباعث خوردگي مي شوند.

 

شوك حرارتي عبارت از تغيير دماي ناگهاني است. هرچه تغييرات دما در زمان بيشتر باشد

 

شوك حرارتي بيشتر است

 

 روش هاي مقابله با شوك حرارتي:

 

1- موادي انتخاب كنيم كه تحمل شوك حرارتي را داشته با شند كه اين كار اقتصادي نيست

 

2- پيش گرم كردن راه ديگري است كه ميتوان شوك حرارتي را كنترل كرد.


كه اين روش فقط يك بار  در مرحله اول  pre heat  treai ment  3-

 

استفاده بكار مي رود ولي روش دوم براي هر دفعه استفاده بكار مي رود

 

در اثر تغييرات دما در مواد تغييرات ابعادي بوجود مي آيد. هرچه پايداري حرارتي بهتر

 

باشد و در خيلي از موارد تغييرات ابعادي آنقدر زياد است كه باعث شكست نسوزميشود

 

خزش در دماي بالا فعال مي شود و خزش در زمان باعث مي شود كه نوك تركها افزايش

 

پيدا كرده و باعث شكست بشود

 

عوامل موثر بر خزش

 

1-دما           2-زمان            3- تنش

 

قا بليت نفوذ گاز تابع تخلخل است و مي تواند به داخل خلل و فرج ها نفوذ كند وموجب

 

شكست گردد و باعث خوردگي شود

 

دسته بندي مواد دير گداز به روشهاي مختلفي انجام مي شود

 

1- بر اساس دير گدازي

 

الف: كاربرد در دماي پايين : عدد زگر       28-19

 

ب:كاربرد در دماي متوسط: عدد زگر      30- 28

 

ج: كاربرد در دماي بالا : عدد زگر         33 –30

 

د: كاربرد در دماي فوق بالا:عدد زگر      > 33

 

 

دسته بندي بر اساس دير گدازي امكان انتخاب ماده دير گداز مطلوب براي دماي كاري

 

مورد نظر را بدست ميدهد

 

2- دسته بندي بر اساس روش توليد:

 

در روش توليد شكل دير گداز روش تعيين كننده است

 

دير گداز محكم به روش آستروران و يا از طريق متالورژي پودر توليد مي شود

 

3- دسته بندي بر اساس ما هيت شيميايي:

 

الف- اسيدي: سيليكات ها – خاك نسوز – كائولين

 

ب- قليايي: كرم - منيزيم – دو لوميت

 

ج- خنثي: آلومينايي- كربني – كرم –آلومينا – سيليكون- كار بايد

 

 دسته بندي بر اساس ماهيت شيميايي امكان انتخاب دير گداز مناسب با محيط را فراهم

 

ميكند

 

مراحل توليد دير گداز:

 

1- با آماده سازي مواد اوليه.

 

2- شكل دادن .

 

3- پختن.

 

انواع مواداوليه كه در ساخت  دير گدازها استفاده مي شوند:

 

سيليكون - آلومينا – منيزيم – كلسيم – زيركونيوم وكربن

 

تركيبات عناصر فوق بخصوص اكسيدهاي آنها از مواد متشكله اصلي

 

درديرگدازها به شمار مي روند .

 

نسوز كاري كوره هاي آند وكوره هاي كنورتر:


تعميرات نسوز يكي از نكات مهم و بخش حساسي در كارخانه ذوب مي باشد.

 

متخصص نسوز بايد نوع نسوز مورد استفاده و نحوه چيدن نسوز در كوره را بداند

 

وتمامي نكات را در اين مورد رعايت نمايد زيرا نوع نسوز ونحوه كاربرد آن بر روي

 

 عمر مفيد كوره موثر مي باشد.

                                

      مي باشد كه اين آجر Brick نسوز مورد استفاده در اين كوره ها بصورت

 

نسوزها در دو سر كوره ها بصورت آجر معمولي مي باشند ودر سطوح جا نبي كوره از

 

 نوع آجر هاي گره اي مي باشند

 

آجر معمولي: منظور از آجر معمولي اين است كه عرض وطول آجر ها در دو طرف آن با

 

هم برابر مي شوند ونيز ضخامت آنها نيز دردو طرف يكسان است.

 

آجر هاي گره اي: منظور از آجر هاي گره اي اين است كه عرض آجر در دو طرف يكسان

 

است ولي ضخامت آجر دردوسر آجر با هم متفاوت مي باشند.

 

حال نحوه نسوزكا ري كوره هاي آند و كنورتر را شرح مي دهيم:

 

الف: نحوه نسوز كاري كوره هاي آند:

 

ديواره داخلي كوره هاي آند با آجر هاي نسوز چيده مي شود و منظور از آجر چيني دركوره

 

اين است كه چون با مذاب سرو كار داريم نسوز از آسيب ديدن ديواره كوره جلوگيري مي

 

نمايد

 

انواع نسوز مورد استفاده در كوره هاي آند:

 

1- آجر نسوز منيزيتي –كروميتي

 

2-آجر نسوز شاموتي                          

 

كوره آند را مي توان به دو بخش عمده تقسيم نمود:

 

1- منطقه مذاب

 

2- منطقه آتشخوار

 

منظور از منطقه مذاب منطقه اي است  كه در تماس دائم با مذاب مي باشد كه

 

آجر نسوز خاص خود را مي طلبد.

 

منظور از منطقه آتشخوار منطقه اي است كه در بالاي منطقه مذاب است و شعله كوره

 

با آن  در تماس است.

 

ابعاد آجرهاي منيزيتي – كرومي مورد استفاده در قسمت هاي مختلف كوره:

 

1- منطقه مذاب ( بر حسب ميلي متر)

 

82.6× 102× 102× 381

 

2-ابعاد آجر در منطقه آتشخوار

 

83.3 ×102× 102×381

 

3- ابعاد آجردر منطقه تويرها       

 

78×102×102×457

 

4- ابعاد آجر درمنطقه هدهاي كوره

 

76×152×457

 

منظور از عدد چهارم اين است كه ضخامت اين نوع آجرها در دو طرف يكسان نمي باشد.

 

تعمير نسوز كوره هاي آند در دو حالت ممكن است انجام شود:

 

1- تعمير نيمه آجر نسوز كوره.

 

2-تعمير كلي (اساسي ) آجر نسوزهاي كوره

 

1-تعمير تيغه آجر نسوز كوره هاي آند

 

منظور از تعمير نيمه نسوز اين است كه در اين حالت آجر نسوز اطراف دهانه كوره و نسوز اطراف توير ها ونيز اطراف يك هول (مجراي خروج مذاب جهت ريخته گري ) تعمير مي شود تعمير نيمه بعد از 80-70 سيكل كار كوره انجام مي شود و گاهي اتفاق مي افتد كه كوره با 40-30 سيكل كاري متوقف وتعمير

 

      بر روي آن انجام مي شود .كه دليل زود تعمير كردن مي تواند از خرابي  تپ هول “

 

خرابي  تويرها وريختن دهانه كوره ناشي شود.

 

جهت تعميرنيمه كوره به مدت4 روز سرد مي شود كه در اين مدت زمان بعد از گذشت

 

24 ساعت و بعد از اين كه سرخي كوره كاملا تمام شد هواي احتراقي را باز كرده تا كوره

 

زودتر سرد شود. بعد از گذشت چهار روز از سرد شدن كوره “ كوره راچرخانده تا دهانه

 

 در پايين قرار گيرد وسپس در منطقه آتشخوار 3عدد جك زده مي شودو اطراف دهانه

 

بصورت منطقه اي حدود 2.5*2 تخريب انجام مي شود ونيز بستگي به خرابي آجرهاي

 

نزديك دهانه نيز دارد.

 

بعد از اين كه تخريب به پايان رسيد كوره تحويل تعميرات مكانيكي گرديده وپليت هاي

 

اطراف دهانه تعويض مي گردد

 

بعد از تعويض پليت هاي دهانه آجر نسوز منطقه دهانه كوره چيده مي شود كه در اين

 

منطقه آجر نسوز منيزيتي – كرميتي از نوع آتشخوار موارد استفاده قرارمي گيرد كه آجر

 

 چيني را از داخل دهانه شروع كرده و به اطراف آن ادامه داده  و در هم

 

قفل مي شوند كه در داخل دهانه بصورت 3 آجر بروي هم قرار مي گيرد .بعد از اين كه

 

نسوز چيني دهانه به پايان رسيد .كور را چرخانده تا تويرها در پايين قرار گيرند .سپس

 

اطراف تويرها بصورت منطقه اي تخريب مي شود و احتياج به تخريب سرتا سري نمي

 

باشد.

 

لازم به ذكر است كه بعد از تخريب دهانه و چيدن نسوز آن جك ها باز مي شوند.اطراف

 

تويرها 9-8 رديف تخريب مي شود .بطوريكه تويرها در وسط اين 9 رديف قرارگيرند.بعد

 

از تخريب منطقه تويرها بلافاصله اين منطقه را آجرچيني  كرده كه اطراف تويرها ازآجري

 

تويري  استفاد مي شود.سپس بعد از كامل شدن آجر چيني منطقه تويرها نسوزتپ هول

 

تخريب شده وتعمير مي شود.

 

تپ هول از داخل آجر چيني مي شود و از بيرون بوسيله بتن نسوز پر مي شود و در آن يك

 

سوراخ 7 متري تعبيه مي شود كه جهت نسوز چيني ابتدا از بيرون توسط تعميرات پليتي

 

در قسمت تپ هول جوش داده مي شود و سپس از داخل نسوز چيني شده و يك سوراخ

 

7 سانتي متري در آن تعبيه شده و سپس پليت را  بر مي دارند و بعد بيرون تپ هول را با

 

بتن نسوز پر مي نمايند.

بعداز اين كه نسوز چيني به پايان رسيدتوسط مكانيك تويرهاي كوره كه تعداد آنها 6 عدد

 

مي باشند جا  سازي شده و سپس مشعل كوره را روشن كرده و شعله آن را  كم زياد

 

كرده تا كوره پيش گرم شده و وارد مدار شود.ز مان پيش گرم كردن تقريبا 7 روز بطول مي

 

انجامد.در تعمير نيمه نسوز كورهاي آند گاهي اتفاق مي افتد كه نسوز منطقه آتشخوار

 

در جلوي دهانه كلا تخريب ميشود .و اگر آجرها در اين منطقه گاز خورده باشند.بايد اين

 

منطقه را كلا تخريب كرد.و در اين موارد بجاي 3عدد جك از 4 عدد جك استفاده ميشود

 

.زيرا منطقه تخريب وسيع تر بوده و بايد از 4 عدد جك استفاده شود.

 

 

نكته ديگري كه در تعمير نيمه نسوز آند  بايد رعايت شود .طرز قرار گرفتن كوره جهت سرد شدن مي باشد.زيرا در كوره كمي مذاب مس بر روي ديوارها چسبيده و در كوره مانده است.و اگر كوره در موقعيت مناسبي قرار نگيرد. بعدا در تخريب مشكل ايجاد مي نمايد.  

 

درتعمير نيمه نسوز كوره را جهت سرد شدن طوري قرار ميدهند كه دهانه كوره در قسمتي

 

قرار گيرد كه از آنجا مس بيشتر به كوره شارژ ميشود.كه در اين حالت مذاب مس در قسمت

 

منطقه مذاب جمع مي شود و اشكالي در تخريب ايجاد نمي نمايد.

*نكته ديگري كه در تعمير نيمه بايد به آن دقت شود محل قرار گرفتن جك ها     

 

مي باشد كه بايد جك ها طوري قرار داده شوند كه يك سر آنها بر روي آخرين

 

رديف در منطقه آتشخور وسر ديگر جك ها در بالاي دهانه در منطقه مذاب قرار

 

گيرد و بايد در زير يك سر جك ها كه در منطقه آتشخوار قرار دارد يك تخته

 

 سرتاسر قرار دهيم و نيز بايد در جلوي آخرين رديف در منطقه آتشخوار يك نبشي

 

 سرتاسري جوش دهيم زيرا احتمال در رفتگي آجرها وجود دارد.

 

يكي ديگر از نكاتي كه در موقع نسوز چيني رعايت مي شود نحوه قرار دادن درز

 

 انبساطي در بين آجرها مي باشد. كه هر چه ضريب انبساط حرارتي آجر بالاتر

 

 باشد. فاصله درزهاي انبساطي كه جنس آنها از مقوا ميباشد كمتر ميباشد.

دركوره هاي آند در اين حالت از تعمير در هر 6رديف يك لايه درز انبساطي سرتاسري

 

قرار ميدهند و نيز بين هر6 آجر نيز يك درز انبساطي قرار ميگيرد.كه ضخامت درز

 

انبساطي 3 ميليمتر ميباشد.و نيز بين هر رديف آجر كه چيده ميشود يك لايه اي ازملات با

 

حداكثر ضخامت 5/1 ميليمتر نيز ماليده ميشود.

                            2_ تعمير كلي آجر نسوز كوره هاي آند

 

در اين حالت از تعمير كل آجر نسوز كوره تعويض ميشود كه تعمير كلي نسوز هر سال

 

يك بار انجام مي گيرد.كه در بين دو تعمير كلي كوره حدود 250 سيكل كار مي كند.

در اين حالت از تعمير دو نوع آجر نسوز مورد استفاده قرار مي گيرد.

1-آجرهاي منيزيتي – كرميتي

2-آجرهاي شاموتي

در تعمير نسوز كوره آند همانطور كه قبلا ذكر شد نحوه قرار گرفتن كوره جهت

 

 سرد شدن يك امر مهم ميباشد.زيرابرروي مدت زمان تخريب كردن تاثير

 

 ميگذارد. در تعميركلي نسوزكوره را جهت سرد شدن طوري قرار ميدهند كه

 

دهانه كوره در پايين قرار گيرد زيرا در اين حالت دهانه كوره باعث مي شود كه

 

مذاب مس باقيمانده در كوره دو تكه شده و راحتر تخريب و جدا گردد

 

بعد از اين كه كوره تخليه واز مدار خارج شد هواي احتراق را باز كرده و 4 روز

 

 زمان مي دهند تا كوره سرد شود و در اين مدت زمان توسط تعميرات مكانيك

 

تويرها باز شده و مشعل را نيز باز مي نمايند.

بعد از اين كه كوره سرد شد دهانه كوره را در پايين قرار داده و درزير كوره

 

 9عدد جك زده مي شود كه اين جكها بايد به فواصل مساوي به يكديگرزده شوند

 در اين مرحله از تخريب سعي مي شود كه نسوز منطقه آتشخوار تخريب شود

زيرا تخريب آن راحتر مي باشد.ولي منطقه مذاب بدليل اينكه مواد مذاب بداخل آنها نفوذ

 

كرده اند آجرها خيلي محكم و به هم چسبيده مي باشند.

 

بعد ازاينكه آجر منطقه آتشخوار تخريب شد ترك هايي در قسمت هد هاي كوره

 

ايجاد مي نمايند و سپس كوره را چرخانيده و جك ها را باز نموده حال اگر كوره بالانس

 

باشد با چرخانيدن كوره نسوز منطقه مذاب و منطقه هدهاي   كوره خود به خود تخريب

 

شده و پايين مي ريزند.و اگر اين نكات به دقت رعايت شود در طي 24 ساعت تخريب كوره

 

به پايان ميرسد.ولي اگر در حالتي كه كوره آمبولانس باشد يعني با چرخاندن دوباره كوره

 

برگردد يك مشكل بسيار بزرگ بوجود مي ايد و بايد دستي تمام منطقه كوره را تخريب نمود

 

كه اين عمل مدت زماني حدود يك هفته بطول مي انجامد.

بعد از اينكه تخريب كوره به پايان رسيد .توسط گروه مكانيك پليت هاي اطراف

 

 دهانه و هر قسمت از كوره كه پليت هاي آن خراب شده اند تعويض مي شود.

 

بعد از اين مرحله نوبت به چيدن آجر نسوز كوره مي رسد.

 

نحوه چيدن آجر نسوز كل كوره آند:

 

جهت شروع آجر چيني ابتدا كوره را طوري قرار ميدهند كه دهانه در بغل قرار گيرد.سپس

 

كوره را تراز كرده و سپس آجر چيني را از هدهاي كوره شروع مي نمايند.

 

درهدهاي كوره ازآجرهاي منيزيتي -كروميتي با ابعاد زير استفاده مي شود:

 

 (بر حسب ميلي متر)   76 × 152 × 457

در قسمت هدهاي كوره طبق نقشه بين هرده رديف يك درزانبساطي سرتاسري وبين

 

 هر5آجر يك درزانبساطي باضخامت 3ميلي مترقرار مي گيرد ولي درحال حاظر بدليل

 

 تفافت   ضريب انبساط حرارتي آجرها درهر6رديف يك لايه درزانبساطي سرتاسري

 

وبين هر4آجريك درزانبساطي قرارميگيرد.

 

درقسمت هدهاي كوره دهانه قرار گرفتن مشعل وجود دارد.كه در اين دهانه ها دورديف

 

آجربصورت يك لايه داخلي و يك لايه بيروني چيده ميشود.كه ابعاد اين آجرها در اين

منطقه به شرح ذيل ميباشد.

ابعاد آجر در لايه بيروني:     3/114×2/457×50.3/76.4

ابعاد آجر درلايه داخلي:        3/114×2/457×50.8/76.4

 

دراين دو رديف آجر چيني درلايه بيروني در هر 6 رديف يك لايه درز انبساطي و در

  لايه داخلي در هر 5 رديف يك لايه درز انبساطي قرار مي گيرد.

 

بعد از اين كه آجر چيني هدهاي كوره به پايان رسيد كوره را چرخانده تا دهانه كوره در

 

 پايين قرار گيرد سپس ابتدا آجر نسوز كوره چيده مي شود كه در داخل دهانه 3 آجر بر روي هم قرار مي گيرد كه اين آجرها عرض هاي آنها با هم در تماس اند

 

بعد از چيدن آجر اطراف دهانه در طول كوره بصورت رديفي آجر چيني كرده و ازدو        

طرف كوره به سمت بالا آجر چيني مي نمايند.

 

همانطور كه قبلا ذكر گرديد آجرهاي منطقه آتشخور “ منطقه مذاب و منطقه تويرها از نظر

 

ابعاد با هم متفاوت است پس بايد دقت شود  در هر منطقه آجر خاص خود را استفاده نمايند

 

درمنطقه مذاب ابتدا يك لايه آجر شاموتي با ضخامت 64 ميلي متر چيده ميشود و منظوراز

 

 استفاده از اين نوع آجرها اين است

 

 كه ازاتلاف حرارتي كوره جلوگيري

 

مي نمايد.

 

محدوده آجرهاي شاموتي از فاصله 130سانتي متري از وسط دهانه كوره شروع مي شود و تا فاصله 40 سانتي متري از لبه

 

تويرها چيده مي شود

 

بر روي آجرهاي شاموتي آجرهاي منيزيتي- كروميتي 6/86 چيده مي شود ودر خارج اين

منطقه فقط آجرهاي منيزيتي – كروميتي استفاده مي شود بدين ترتيب كه در منطقه  

 

تويرها آجرهاي تويري با ضخامت 457 استفاده مي شود و در منطقه آتشخوار

 

 آجرهاي 3/83 استفاده مي شود.

 

پس بايد سعي شود كه در موقع آجر چيني كوره آند اين فواصل و نكات را رعايت نمود

 

در مرحله اول آجر چيني نسوزه كوره  حدود 69 رديف آجر چيني مي شود .

 

 كه قسمتي از اين 69 رديف مربوط به منطقه مذاب  و قسمتي مربوط به منطقه

 

آتشخوار مي باشد.

بعد از اين مرحله در كوره به فواصل مساوي از يكديگر 9 عدد جك بر روي آخرين رديف

 

زده مي شود و بايد اين جك ها با هم تراز باشند وبايد سعي نمود ابتدا جك ها را فيكس نمود

 

 و سپس از يك طرف جك ها را محكم نمود.

 

لازم به ذكر است قبل از اينكه جك ها را قرار دهيم  بر روي آخرين رديف آجر در منطقه

 

آتشخوار يك نبشي سرتاسري جوش دهيم تا در موقعي كه جك ها بر روي آخرين رديف

 

فشار وارد مي نمايندآجر ها در نروند.

 

بعد از اين كه جكها زده شد از طرف منطقه مذاب آجر چيني را شروع مي نماييم كه در اين

 

مرحله بايد كوره را بچرخانيم تا از نقطه اي كه آجر چيني را مجددا شروع مينماييم در پايين

 

قرار گيرد

در اين مرحله مجددا 45 رديف آجر چيده مي شود . حال در اين مرحله جك هاي مرحله دوم

 

كه تعداد آنها 8 عدد مي باشند زده مي شود  مجددا آجر چيني را از آخرين رديفي كه در

 

 مرحله قبل آجر چيني نموده ايم ادامه مي دهيم .

 

در اين مرحله آجرهاي منطقه تويري چيده مي شود كه فاصله آجرهاي تويري حدود يك

 

 متر مي باشد كه تويرها در وسط قرار مي گيرند.

 

در اين مرحله بايد در قسمت تپ هول از بيرون يك پليت توسط گروه مكانيك جوش داده شود

 

سپس از داخل منطقه تپ هول را آجر چيني مينماييم ودر وسط اين آجر ها بايد يك سوراخ با

 

 قطر 7 سانتيمتر تعبيه نماييم.  بعد از آجر چيني منطقه تويرها وتپ هول آجر چيني

 

ادامه دارد و در قسمت زير تويرها در منطقه آتشخوار آجرهاي كوره در هم قفل ميشوند     

 

 و آجر چيني به پايان مي رسد

در موقع آجر چيني بدنه كوره بايد نحوه قرار گرفتن درز انبساطي رعايت شود بدين ترتيب

 

كه در منطقه بدنه كوره طبق نقشه بين هر5آجر يك لايه انبساطي 3 ميلي متر ونيز در هر 7

 

رديف يك لايه سرتاسري درز انبساطي قرار مي گيرد ولي در حال حاضر در هر 6 رديف

 

يك لايه درز انبساطي سرتاسري قرار مي گيرد ونيز بين هر 6 آجر يك درز انبساطي قرار

 

مي گيرد كه نحوه قرار گرفتن درز انبساطي بستگي به ضريب  انبساط حرارتي آجر دارد.

 

همچنين در موقع آجر چيني كوره بر روي هر رديف كه آجر چيده مي شود بايد يك لايه با

 

ضخامت 5/1 متر ملات ماليده شود و نيز بر روي تپ هول از بيرون يك لايه سيمان

 

نسوز ماليده مي شود . بعد از پايان آجر چيني كوره تحويل تعميرات مكانيك گرديده تا

 

تويرهاي كوره را جاسازي نمايد وسر نازل مشعل را در جاي خود قرار دهند.   

بعد از جاسازي توير ها شروع به عمليات پيش گرم كردن مي نمايند . بدين ترتيب كه مشعل

 

 را روشن كرده وكم كم شعله را زياد مي نمايند تا كوره كم كم گرم شود كه مدت زمان پيش

 

گرم شدن كوره 7 روز مي باشد ونشانه گرم شدن كوره اين است كه از دهانه كوره شعله    

 

عملياتي از دهانه كوره نمايان مي باشد.

 

در منطقه مذاب 66 رديف آجر نسوز 6/82 چيده مي شود .

 

در منطقه آتشخوار 60 رديف آجر نسوز 3/83 چيده مي شود  

در منطقه آتشخوار ابعاد آجرها طبق نقشه دو تيپ مي باشد.

 A:381*102*102/83

 

B:381*152*102/82

 

در منطقه مذاب نيز دو تيپ آجر مي توان بكار برد .

A: 381*102*102/82

 

B: 381*152*102/82

 

طول كوره آند

طول خارجي كوره آند:

L=9144 m

طول داخلي كوره آند بعد از نسوز چيني

L=8102                                                              

ب:تعمير نسوز كوره هاي كنورتر:

 

تعمير نسوز كوره هاي كنورتر در دو حالت انجام مي شود.

 

حالت اول : تعمير نيمه آجر نسوز كوره هاي كنورتر

 

حالت دوم : تعمير كلي آجر نسوز كوره هاي كنورتر

 تعمير نيمه آجر نسوزه كوره هاي كنورتر

در تعمير نيمه نسوز كنورتر آجرهاي نسوز اطراف دهانه كوره شامل اف ها وسايدها ونسوزمنطقه

 

تويرهاتعويض مي شود.

 

جهت اين حالت از تعمير بعد از اينكه كوره از مدار خارج شد حدود 48 ساعت زمان ميدهند

 

تا كوره سرد شود سپس كوره را چرخانده تا دهانه در قسمت دستگاه پانچ قرار گيرد  

حال شروع به تخريب نسوز اطراف  اف بالا نموده و تا پشت خط جوش اف بالا آجر را

 

تخريب مي نمايند بعد كوره تحويل تعميرات مكانيك گرديده و پليت اف بالا تعويض ميگردد.

 

در مرحله بعد 6 عدد جك در كوره زده ميشود بطوري كه  هر طرف 3عدد جك استفاده

 

مي شود . جاي جك ها طوري است كه يك سر جكها در طرف اف بالا (بالاي آخرين رديفي

 

كه تخريب مي شود) و سر ديگر جك ها در قسمت بالاي تويرها قرار ميگيرد كه در قسمت    

         در زير جك ها يك عددتخته سرتاسر قرار مي گيرد

 

بعد از اينكه جك هارا قرار دادند از جلوي اف بالا تخريب آجر را ادامه داده تا به تويررسيده

 

وتا 6 رديف پشت تويرها را تخريب نموده كه اطراف تويرها به صورت سرتاسر تخريب انجام مي شود

و در اين مرحله تا نيمه سايدها دو رديف تخريب آجر را داريم

 

در قسمت  اف در جلوي توير ها تا جايي كه آجرهاي سر شكسته شده اند (خورده شده اند )

 

تخريب آجر را داريم كه حداقل 15 رديف در جلوي تويرها در قسمت اف تخريب انجام ميشود .

بعد از تخريب نسوز اطراف تويرها نوبت به آجر چيني اين قسمت از كوره مي رسد .

 

نوع آجر نسوز مورد استفاده در كوره هاي كنورتر

 

آجرهاي مورد استفاده در كوره هاي كنورتر از نوع آجرمنيزيتي – كروميتي مي باشد.

 

ابعاد آجرهاي مورد استفاده دركنورتر در حالت تعمير نيمه

 

الف: سايز آجرهاي منطقه تويرها (بر حسب ميلي متر )

78/102*102*457

 

سايز آجر هاي منطقه سيلندري :

 

دراين منطقه دو نوع آجر از نظر ابعادي مي توان مورد استفاده قرار داد.

 

1- 83/ 102*102*381

 

2- 82/102*102*381

 

نحوه آجرچيني در تعمير نيمه نسوز كنورتر

 

از آخرين رديف در پشت تويرها كه تخريب شده آجر چيني را شروع نموده در اين منطقه

 

11رديف آجر تويري چيده مي شود كه 6 رديف در پشت تويرها و 5 رديف در جلو توير ها

 

آجر تويري چيده مي شود .سپس با آجرهاي سيلندري آجر چيني را ادامه داده وتا نيمه سايدها

 

آجر چيني مي نمايند كه اطراف سايدها دو رديف آجر چيني داريم .

بعد از اين مرحله جك ها را باز نموده و در نيمه سايدها بر روي آخرين رديف كه چيده شده

 

در هر طرف يك جك به صورت افقي زده مي شود.

 

سپس كوره را چرخانده تا دهانه كوره در قسمت سالن ذوب قرار گيرد سپس نسوز اطراف

 

اف پايين و نيمه  ديگر سايدها تخريب مي شود كه تخريب اف پايين تا خط جوش پليت اف

 

پايين انجام مي شود كه حدود 17-16 رديف مي باشد.

 

بعد از تخريب توسط گروه مكانيك پليت  اف پايين تعويض گرديد و سپس تعويض اف پايين

 

توسط مكانيك آجر چيني را از آخرين رديفي كه تخريب نموده اند آغاز مي نمايند و آجر

 

 چيني را ادامه مي دهند و در قسمت نيمه سايدها آجرهاي كوره در هم قفل مي شوند.

بعد از اين مرحله جك ها را باز نموده و توسط تعميرات مكانيك پليت ها جلوي دهانه  قرار

 

داده مي شوند و تويرها جا سازي مي شوند.

 

بعد از اين مرحله مشعل سيار را از طريق توير در داخل كوره قرار داده و كوره را پيش

 

گرم مي نمايند.

 

تعمير نيمه كنورترهر 180 سيكل يك بار انجام مي شود.

 

لازم به ذكر است در بين هر دو تعمير نيمه  اگر آجر هاي منطقه هدها كوره خورده شده

 

باشد  هر وقت كه آجر هاي سر خورده شده باشند آن قسمت را تعويض مي نمايند.

 

لازم به ذكر است طبق نقشه در منطقه تويرها بين هر6 آجر يك لايه درز انبساطي با

 

ضخامت 3 متر ودر هر 6 رديف يك لايه سرتاسري درز انبساطي قرار مي گيرد  

 

در خارج منطقه تويرها در ناحيه سيلندري بين هر 5 آجر يك لايه درز انبساطي و در هر

 

 6رديف يك لايه درز انبساطي سرتاسري قرار مي گيرد و نيز بين هر رديف لايه اي از

 

ملات با ضخامت حداكثر 5/1ميلي متر ماليده مي شود.

 

حالت دوم :تعمير كلي آجر نسوز كوره دهاي كنورتر.

 

در تعمير كلي نسوز كوره هاي كنورتر كل آجرهاي كوره عوض مي شود

 

ابعاد آجرهاي مورد استفاده:

 

1- منطقه تويرها (بر حسب ميلي متر )

78/102*102*457

 

 

2-منطقه سيلندري كوره: در منطقه سيلندري دو نوع آجر مي توان استفاده كرد(از نظرابعاد

 

با هم متفاوت اند)

82/102*102*381

 

83/102*102*381

3- منطقه هواهاي كوره

76*152*457

نحوه تخريب آجر نسوز كوره كنورتر در تعمير كلي:

 

بعد از اين كه كوره از مدار خارج شد 48 ساعت زمان ميدهند تا كوره سرد شودكه در اين

 

مدت زمان حدود 24 ساعت شير هوا را باز نموده تا كوره زودتر سرد شود.

 

در مدت زماني كه كوره سرد مي شود توسط تعميرات مكانيك پليت هاي جلوي دهانه برداشته شده وتويرهارانيز باز مي نمايند.

 

داشته شده و تويرها را باز مي كنند.

سپس عمليات تخزيب را آغاز مي نمايند بدين ترتيب كوره را چرخانده تا دهانه كوره

 

درجلوي دستگاه پانچ قرار گيرد سپس 8 جك دركوره زده مي شودكه در هر طرف 4 جك

 

استفاده مي شود. كه اين جكها بايد در محور كوره ودر فواصل مساوي قرار بگيرند.

 

حال از جلوي اف بالا تخريب را آغاز نموده كه در اين مرحله حدود نيمي از كوره را

 

تخريب مي نمايند. سپس قسمتي از آجرهاي  هدهاي  كوره را نيز آزاد كرده و بعد كوره را

 

چرخانده و جك را باز مينماييم. حال كوره را چرخانده تا بقيه قسمت هاي كوره خودبه خود

 

تخريب شوند.

 

 

deformبعد از تخریب کل کوره توسط تعمیرات اف بالاو پائین وسایدهای کوره و هر قسمت از کوره که پلت آن

شده باشند تعوبض می شوند

نحوه چيدن آجر نسوز كوره هاي كنورتر در تعميركلي نسوز:

 

در اين حالت كوره را تراز كرده بطوري كه دهانه كوره در طرف دستگاه پانچ قرار گيرد

 

ابتدا آجر نسوز هدهاي كوره چيده مي شود .در هدهاي كوره بين هر 9 رديف يك لايه درز

 

انبساطي سرتاسري ودر بين هر 5 آجر نيز يك درز انبساطي 3 ميلي متري قرار دارد

 

بعد از اين كه آجر چيني هدها به پايان رسيد  آجر چيني سطوح جانبي كوره را از منطقه

 

تويرها شروع نموده و از دو طرف ادامه مي دهند

 

طبق نقشه در پشت توير ها 6 رديف آجر تويري ودر جلو ي آنها 5 رديف آجر تويري چيده

 

 مي شود ولي درحال حاضر در پشت تويرها در تعمير كلي 11 رديف آجر تويري و در

 

 جلوي آن 5 رديف آجر تويري چيده مي شود .

پس از چيدن آجر تويري آجر چيني را از دو طرف ادامه داده كه در خارج منطقه تويري

 

آجرسيلندري چيده مي شود .در اين مرحله آجر چيني راتا نيمه كوره ادامه ميدهند و سپس

 

جك هاي مرحله اول زده مي شوند  كه تعداد اين جك ها 8 عدد مي باشند كه در هر طرف

 

يك عدد جك زده مي شود و سپس از اطراف منطقه مذاب آجر چيني ادامه داده مي شود .

 

جهت شروع اين مرحله كوره را چرخانده تا از طرفي كه مي خواهيم آجر چيني را شروع

 

نماييم در پايين قرار گيرد . در اين مرحله تا جايي كه آجر ها در نروند آجر چيني را ادامه

 

مي دهند و سپس جك هاي مرحله دوم كه تعداد آنها 9 عدد مي باشد زده مي شود.

 

در اين حالت دهانه كوره در جلوي سالن ذوب ودر بالا قرار دارد و سپس آجر چيني را

 

ادامه داده ودر قسمت اف پايين آجرهاي كوره در هم قفل ميشوند.

يكي از نكات مهم در چيدن آجر نسوز قرار دادن درز انبساطي در بين آجرها مي باشد  كه

 

در اين قسمت در منطقه تويرها بين هر 6 آجر و هر 6رديف يك لايه سرتاسري درز

 

انبساطي 3 ميلي متري قرار داده ميشود ودر قسمت سيلندر بين هر 5آجر و هر 6 رديف يك

 

 لايه درز انبساطي سرتاسري قرار مي دهند.

 

همچنين بين هر رديف يك لايه ملات ماليده مي شود كه حداكثر ضخامت آن 5/1 ميلي متر

 

است .

طبق نقشه در سطح جانبي كوره كنورتر117 رديف آجر چيده مي شود ودر هدهاي كوره

 

كنورتر 48 رديف آجر چيده مي شود .

بعد از اين كه آجر چيني كوره به پايان رسيد توسط تعميرات مكانيك پليت هاي  جلوي دهانه

 

قرار داده مي شوند وتويرها نيز جا سازي مي شوند و سپس با قرار دادن  مشعل سيار در

 

 كوره  كوره را پيش گرم نموده و وارد مدار مي كنند.

 

تعمير كلي آجر نسوز كوره هاي كنورتر20-18 ماه يك بار انجام مي گيرد

جمعه 10 / 9 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

کوره

بار کردن کوره بلند:

پس از آماده کردن سنگ آهن، کلوخه، کک و آهک، آنها را با نسبت های معینی به صورت لایه لایه از بالای کوره به داخل آن می ریزند. وجود پخش کن مخروطی شکلی که در زیر قیف وجود دارد باعث می شود که مواد به صورت یکنواخت در داخل کوره پخش شده و در آن انباشته نگردند. نسبت هر یک از مواد ریخته شده در کوره به نوع و جنس سنگ آهن، کلوخه و مواد سیاله و گداز آور بستگی دارد.

به عنوان مثال در کارخانه ذوب آهن اصفهان جهت تولید یک تن آهن خام، 599 کیلو گرم سنگ آهن، 1082 کیلوگرم کلوخه، 2/12 کیلوگرم آهک و مواد گداز آور و 495 کیلوگرم کک به داخل کوره ریخته و در هر دقیقه به طور متوسط 1600 متر مکعب هوا مورد نیاز است.

فعل و انفعالات داخل کوره بلند:

عملیات ذوب و تصفیه سنگ آهن در داخل کوره بلند در چهار منطقه به شرح زیر انجام می گیرد:

1- منطقه خشک کردن: این منطقه در قسمت بالای کوره قرار دارد. منطقه ای که درجه حرارت آن کمتر از 400 درجه سانتیگراد است. در این منطقه عبور گازهای گرم باعث افزایش درجه حرارت مواد ریخته شده به داخل کوره گردیده و رطوبت آنها را نیز تبخیر می نماید.

2- منطقه احیاء (احیاء غیر مستقیم): در این منطقه با افزایش درجه حرارت، کک و مواد سیاله و گداز آور شروع به تاثیر نموده و گاز منو اکسید کربن متصاعد شده از طریق احتراق ناقص کک، بر روی اکسید آهن اثر کرده و آن را در چند مرحله احیاء می کند.

3- منطقه کربنیزه شدن: در این منطقه که درجه حرارت آن از 900 تا 1200 درجه سانتی گراد می باشد، آهن خالصی که از احیاء سنگ آهن حاصل شده، ضمن فرود به سمت پایین کوره، با کک گداخته برخورد کرده و با کربن موجود در آن ترکیب می شود.

4- منطقه ذوب (احیاء مستقیم): در این مرحله ترکیبات ذوب شده به سمت پایین حرکت می کنند. از آن جایی تمام اکسیدهای آهن در قسمت های بالا فرصت کافی برای احیاء شدن را پیدا نمی کنند، باقیمانده آنها در این مرحله، توسط کربن جامد احیاء می گردد. این عمل در 1200 تا 1600 درجه سانتی گراد انجام می گیرد.

پس از مناطق بالا، بوته قرار دارد که مواد مذاب در آن جمع شده و اضافات آن به علت داشتن وزن مخصوص کمتر به صورت سرباره در بالای آن قرار می گیرد. حال می توان سرباره را محل خروجی که در قسمت بالای بوته قرار دارد، خارج کرده و سپس از سوراخ زیر بوته، مواد مذاب را که آهن خام نامیده می شود، خارج نمود.

عمل تخلیه آهن خام را در هر 4 تا 5 ساعت یکبار انجام داده و به همان نسبت بار کوره را از بالا به آن اضافه می نمایند. به این ترتیب کار کوره بلند مداوم بوده و در تمام 24 ساعت شبانه روز عملیات فوق در آن انجام می گیرد.


محصولات کوره بلند:

این محصولات را آهن خام می نامند. آهن خام دارای 3 تا 4 درصد کربن بوده و نقطه ذوب آن در حدود 1300 درجه سانتی گراد می باشد. این محصول را به دلیل شکنندگی زیاد و ناخالصی های فراوان نمی توان در صنعت مورد استفاده قرار داد. آهن خام به خاطر داشتن کربن زیاد قابلیت شکل پذیری، جوشکاری و چکش خواری را ندارد، بنابراین لازم است طی عملیاتی مقدار کربن آن را کاهش داده و سایر عناصر موجود در آهن خام مانند گوگرد، فسفر، سیلیسیم و منگنز را به حد قابل قبولی رساند. از کوره بلند محصولات فرعی دیگری نیز به صورت سرباره و گاز به دست می آید.

سرباره:

از ذوب اکسید ناخالصی ها و مواد گدازآور و خاکستر کک، سرباره تشکیل می گردد. معمولا حجم سرباره ای که از کوره بلند به دست می آید، سه برابر حجم آهن خام تولیدی می باشد. از سرباره کوره بلند برای تهیه آجرهای نسوز، سیمان، عایق حرارتی شبیه پشم شیشه، کود شیمیایی و زیر سازی جاده ها استفاده می کنند.

گاز کوره بلند:

این گاز مخلوطی از گازهای مختلف مانند دی اکسید کربن، منو اکسید کربن، متان، هیدروژن و ازت می باشد که در هنگام خروج از کوره بلند، ذرات معلقی نیز به همراه دارد. این گاز را پس از جدا کردن از ذرات معلق، برای مصارف حرارتی مانند گرم کردن هوا گرم کن های کوره بلند، کک سازی، کلوخه سازی، توربین های گازی، ماشین های بخار و منازل به کار می برند.

کلوخه سازی:

برای این که بتوان ذرات ریز و خاکه های سنگ آهن را بدون هیچ اشکالی در کوره ذوب و تصفیه نمود، آنها را ابتدا به صورت کلوخه در می آورند. برای این منظور قطعات کوچک و خاکه های سنگ آهن، کک و آهک را با نسبت های معینی با هم مخلوط کرده و آنها را در دستگاه کلوخه سازی حرارت می دهند. در اثر حرارت، ذرات به یکدیگر چسبیده و تشکیل کلوخه های آماده ای می دهند که می توان از آنها در کوره بلند استفاده نمود. کلوخه هایی که برای این منظور به کار می روند بایستی دارای ابعادی در حدود 5 تا 10 سانتیمتر باشند.

سوخت کوره بلند:

در کوره بلند برای ذوب و تصفیه، نیاز به سوختی وجود دارد که علاوه بر تامین حرارت لازم، بتواند کربن مورد نیاز برای احیاء اکسید آهن را نیز در اختیار بگذارد. این سوخت بایستی دارای ارزش حرارتی زیاد بوده و در ضمن سوختن به هم نچسبد و برای این که بتواند گازها را از بین خود عبور داده و عمل احتراق را تسهیل نماید، بهتر است که متخلخل نیز باشد. برای این منظور از کک استفاده می کنند که علاوه بر مزایای فوق دارای استحکام زیادی بوده و خاکستر کمی در حود 11 درصد از خود به جای می گذارد.

برای تهیه کک از زغال سنگی استفاده می کنند که دارای فسفر و مواد اضافی کمی بوده و آن را در اتاقک های مخصوصی که به نام باتری کک سازی معروفند، بدون تماس با هوا تا حدود 900 الی 1100 درجه حرارت می دهند. پس از گداخته شدن زغال سنگ، آن را با آب سرد می نمایند که در این حال زغال سنگ گداخته به کک تبدیل می شود. کک مورد استفاده در کوره بلند باید دارای اندازه هایی از 25 تا 80 میلیمتر باشد. قطعاتی که دارای اندازه بزرگتری می باشند، به دستگاه های خرد کننده هدایت شده و قطعات کوچک تر از 25 میلیمتر را برای تهیه کلوخه به کارگاه های کلوخه سازی می برند.

هنگام تهیه کک مواد فرعی دیگری نیز تهیه می شوند که عبارتند از بنزن، قطران، آمونیاک، گازهای قابل اشتعال، اسید سولفوریک، نفتالین، سولفات آمونیوم و غیره. از هر 1000 کیلوگرم زغال سنگ، 750 کیلوگرم کک، 10 کیلوگرم بنزن، 10 کیلوگرم آمونیاک، 30 کیلوگرم قطران و 300 متر مکعب گاز به دست می آید.

کک مصرفی کارخانه ذوب آهن دارای 1 درصد گوگرد، 3 درصد رطوبت، 15 درصد خاکستر و فقط 81 درصد کربن می باشد. زغال سنگ مصرفی برای تهیه کک از معادن سنگ رود، زیراب، شاهرود و کرمان استخراج و به وسیله قطار به اصفهان حمل می شود.

سیاله ها و مواد گداز آور:

موادی هستند که در کوره به جریان ذوب کمک کرده و جدا کردن ناخالصی ها از فلز مذاب را آسان می کنند. برای این منظور از آهک استفاده می گردد. آهک با ناخالصی های موجود در سنگ آهن مانند سیلیسیم، منگنز و گوگرد ترکیب شده و آنها را به صورت سرباره به سطح مذاب می راند. آهکی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد، به صورت سنگ آهک بوده و بایستی دارای ناخالصی های کمی نیز باشد.

در صورت لزوم از کوارتز و آلومین و اکسید منیزیم نیز به همراه آهک به عنوان مواد سیاله و گداز آور استفاده می گردد. سنگ آهک کارخانه اصفهان از پیر بکران اصفهان و کوارتزیت از منگستانه یزد تامین می گردد.

جمعه 10 / 9 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

کوره بلند

کوره بلند
 
  روشهای تهیه فولاد


از سه روش برای تهیه فولاد استفاده می‌شود:

روش بسمه

در این روش ، ناخالصی‌های موجود در چدن مذاب را به کمک سوزاندندراکسیژن کاهش داده ، آن را به فولاد تبدیل می‌کنند. پوشش جدار داخلی کوره بسمه از سیلیس یااکسید منیزیم و گنجایش آن در حدود 15 تن است. نحوه کار کوره به این ترتیب است کهجریانی از هوا را به داخل چدن مذاب هدایت می‌کنند تا ناخالصی‌های کربن وگوگرد به‌صورتگازهای SO2 و CO2 از محیط خارج شود و ناخالصی‌هایفسفر و سیلیس موجود درچدن مذاب در واکنش با اکسیژن موجود در هوا به‌صورت اکسیدهای غیر فرار P4O10 و SiO2 جذب جدارهای داخلی کوره شوند و بهترکیبات زودگداز Mg3(PO4)2 و MgSiO3 تبدیل و سپس به‌صورت سرباره خارج شوند.
سرعت عمل این روش زیاد است، به همیندلیل کنترل مقدار اکسیژن مورد نیاز برای حذف دلخواه ناخالصی‌های چدن غیرممکن است ودر نتیجه فولاد با کیفیت مطلوب و دلخواه را نمی‌توان به این روش بدست آورد.

روش کوره باز (یا روش مارتن)

در این روش برای جدا کردن ناخالصی‌های موجوددر چدن ، از اکسیژن موجود در زنگ آهن یا اکسید آهن به جای اکسیژن موجود در هوا درروش بسمه (به منظور سوزاندن ناخالصی‌هایی مانند کربن ، گوگرد و غیره) استفادهمی‌شود. برای این منظور از کوره باز استفاده می‌شود که پوشش جدار داخلی آن از MgO و CaO تشکیل شده است و گنجایش آن نیز بین 50 تا 150 تن چدن مذاب است. حرارت لازم برایگرم کردن کوره از گازهای خروجی کوره و یا مواد نفتی تأمین می‌شود. برای تکمیلعملاکسیداسیون ، هوای گرم نیز به چدن مذاب دمیده می‌شود. زمان عملکرد این کورهطولانی‌تر از روش بسمه است. از این نظر می‌توان با دقت بیشتری عمل حذف ناخالصی‌هارا کنترل کرد و در نتیجه محصول مرغوب‌تری بدست آورد.

روش الکتریکی

از این روش در تهیه فولادهای ویژه‌ای که برای مصارف علمی ‌وصنعتی بسیار دقیق لازم است، استفاده می‌شود که در کوره الکتریکی با الکترودهایگرافیت صورت می‌گیرد. از ویژگی‌های این روش این است که احتیاج به مادهسوختنی و اکسیژن ندارد ودما را می‌توان نسبت به دوروش قبلی ، بالاتر برد.این روش برای تصفیه مجدد فولادی که از روش بسمه و یاروش کوره باز بدست آمده است، به منظور تبدیل آن به محصول مرغوبتر ، بکار می‌رود. برای این کار مقدار محاسبه شده ای از زنگ آهن را به فولاد بدست آمده از روشهای دیگر، در کوره الکتریکی اضافه کرده و حرارت می‌دهند. در این روش ، برای جذب و حذف گوگردموجود در فولاد مقدار محاسبه شده‌ای اکسید کلسیم و برای جذب اکسیژن محلول در فولادمقدار محاسبه شده ای آلیاژ فروسیلیسیم (آلیاژ آهن و سیلیسیم) اضافه می‌ک

جمعه 10 / 9 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

کک

شنبه 27 / 8 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

فرا رسيدن ماه محرم را به عزادارن راستينش تسليت عرض ميكنم

شنبه 27 / 8 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

معرفی کارخانه

شنبه 27 / 8 / 1391  توسط بهروز رضایی شندی  |

 

 در این وبلاگ سعی می کنیم مطالب مفیدی در مورد کک سازی صنعتی که زیاد در ایران شناخته شده نیست برای کاربران محترم ارائه دهیم با تشکر بهروز رضایی شندی

 

 

<-PostTitle->

 

1391

 

 

    طراحی بنر تبلیغاتی
    دانلود رمان عاشقانه جدید
    دانلود رمان اندروید
کارخانه کک سازی و پالایش قطران زرند
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
انجمم مهندسی خواص مکانیکی
انجمن مهندسان آهن و فولاد
انجمن مهندسین متالورژی ایران

 

    مسابقات وبلاگنویسی
    ایجاد وبلاگ جدید
    دريافت کد اين قالب

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

همسايه

خريد كارت شارژ